Steun Ons
PACCT

Solentra heeft een specifieke methode ontwikkeld om de psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter te maken voor vluchtelingen en migranten: de PACCT®methode.

PACCT® staat voor Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties.

Ze vertrekt van drie uitgangspunten en stoelt op twee pijlers.

Uitgangspunten van PACCT®

  • Maatschappelijke participatie

Mensen zijn sociale wezens. Een volwaardige sociaal-maatschappelijke participatie heeft dan ook een positief effect op de geestelijke gezondheid van de jonge vluchteling.

Het omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer: voelt iemand zich goed in zijn vel, dan zal hij gemakkelijker blenden in de maatschappij. Maatschappelijke participatie en geestelijke gezondheid gaan dus hand in hand.

  • De impact van het migratieproces

Verlies van familie, land en gewoonten heeft al een eerste grote impact op het kind en zijn gezin. Komt daar nog bij: de aanpassing aan de nieuwe culturele omgeving. Dit kan gepaard gaan met trauma en andere mentale problemen.

Deze complexe psychotraumaklachten kunnen het integratieproces verhinderen. De gevolgen van het migratieproces en de postmigratiefactoren werken nog lang door, zelfs over generaties heen.

  • De ecologische visie op ontwikkeling

Het ecologische model van Bronfenbrenner (1979) vormt de basis van deze visie. Daarbij houden we rekening met de brede maatschappelijke context om stressfactoren te achterhalen en dynamieken die de symptomen mee veroorzaken. Dit bepaalt uiteindelijk welke soort interventies we doen.

Denk hierbij aan de familie en de school, maar evenzeer aan de gemeenschap waarin het vluchtelingensysteem leeft. Ook grote maatschappelijke actoren zoals religie, racisme, asiel en onthaalpolitiek spelen een wezenlijke rol. Bijzondere aandacht gaat naar de kwaliteit van de relaties tussen de directe verschillende systemen. Dat alles bepaalt dus mee hoe het kind ontwikkelt en hoe het zich voelt.

Pijlers van PACCT

De eerste pijler waarop de PACCT®-methodologie berust, is de community-gerichte benadering. Daarbij brengen we de verschillende contexten en hun onderlinge relaties in kaart. We doen dit vooral als het functioneren van het kind moeilijk verloopt en hierop vroegtijdig een antwoord te helpen formuleren.

De tweede pijler is de etnopsychiatrische kijk op het probleem. Culturen hebben elk hun kijk op gezondheid, ziekte en hoe te remediëren. In de behandeling wordt hiermee rekening gehouden. Vanuit een belangrijk wederzijds respect gaan we de dialoog aan.

Beide pijlers dragen bij om vanuit een wederzijds respect en vanuit eenieders kennis in dialoog te gaan. En zo tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie en een gemeenschappelijke oplossing te komen.

Prioritaire acties

  • de veerkracht van de jongere aanspreken (link naar factsheet trauma)
  • (in)formele hulpbronnen in de omgeving mobiliseren
  • transculturele diagnostische en therapeutische consultaties opstarten -indien nodig

Hoe we dit in de praktijk aanpakken, kan u lezen in onze factsheet PACCT®.

Leest u graag nog meer? De volledige PACCT®-methodologie vindt u terug in dit artikel.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: