Agentschap Jongerenwelzijn

Agentschap Jongerenwelzijn

Solentra wordt financieel gesteund door Agentschap Jongerenwelzijn vanwege de context waarin zij werkt: een geïntegreerd beleid op Vlaams beleidsniveau inzake het welzijn van vluchtelingenkinderen met of zonder familie. Dit na aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. Het doel van dit departement is traumabegeleiding van deze doelgroep en ondersteuning van professionelen die werken met deze doelgroep in heel Vlaanderen.

De vraag op het terrein naar een gespecialiseerd aanbod inzake trauma-therapie aan de doelgroep en inzake deskundigheidsbevordering van de betrokken maatschappelijke actoren blijft groot. De uitstroom van erkende vluchtelingen na aanvang van de vluchtelingencrisis is nog steeds actueel. Enkele doelgroepen blijven toestromen, zoals NBMV’s (Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen) en Palestijnen. Verder zorgt gezinshereniging voor een voortzetting van de instroom.

In 2017 waren er 15.373 aanvragen voor internationale bescherming. Ook in 2018 zagen we een stijgende lijn hierin. 46% van diegene die beschermd worden is minderjarig of jongvolwassen (tot 25 jaar).

Vlaanderen vangt net iets minder dan de helft van alle aanvragers op (van 43% tot 49%). Daarnaast is de instroom van Wallonië naar Vlaanderen tussen 2016 en 2018 gestegen.  Eenmaal erkend, kozen 50% tot 64 % van de beschermde personen ervoor om in Vlaanderen te wonen.

Een andere bron van instroom is gezinshereniging. Zo werden er in 2016 50.928 eerste verblijfstitels afgegeven op basis van gezinshereniging. Meer dan 50% hiervan waren voor familieleden uit landen van oorsprong van de asielaanvragers. 3.259 eerste verblijfstitels werden door de Belgische Staat afgeleverd aan familieleden van begunstigden van internationale bescherming (resettlement). Landen als Syrië, Irak, Palestina en Afghanistan stonden hierbij op kop.

Bovendien is er een wijziging in de wetgeving met het arrest van het Hof van Justitie van 12 april 2018. Deze wijziging houdt in dat het ogenblik dat de asielaanvraag wordt ingediend telt om “als alleenstaande minderjarige” gekwalificeerd te worden in het kader van de gezinsherenigingsrichtlijn. DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) zal zijn politiek hierop moeten aanpassen. Waarschijnlijk zal dit leiden tot een stijging van het aantal gezinsaanvragen door NBMV’s.

Doelgroep:

  • Kinderen en hun families, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermd, wonend in het werkgebied van Solentra;
  • Niet Begeleide Minderjarigen Vluchtelingen (NBMV) die verblijven in een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde opvang of zelfstandig wonen. Hierbij wordt een leeftijdsgrens tot 25 jaar nageleefd. Dit wordt gedaan vanwege de kwetsbaarheid van deze jongeren en een vaak ook stroef verlopende gezinshereniging.

Kernopdrachten:

  1. Het aanbieden van directe (trauma)behandeling en therapie aan bovenvermelde doelgroep;
  2. Het organiseren van casusgebonden ondersteuning van Jongerenwelzijn-professionelen in de onderwijssector. Ook wordt dit aangeboden aan alle integratie-bevorderende actoren die betrokken zijn bij de doelgroep. Ook bieden wij consult en liaison aan hen aan.

Bovenstaand aanbod is steeds een aanvulling op het bestaande reguliere aanbod in Vlaanderen inzake geestelijke gezondheidszorg (ggz, netwerken kinder- en jeugdpsychiatrie, netwerken een kind een plan, etc.), indien dit niet toegankelijk is voor de beschreven doelgroep en in lijn is met de visie en missie van Solentra. Dit aanbod wordt in Vlaanderen georganiseerd waar de noden op het terrein het grootst zijn. De uitvoering van de opdracht gebeurt steeds in nauwe samenwerking en afstemming met andere betrokkenen. Dit wordt in het bijzonder gedaan met de andere, door de Vlaamse gemeenschap erkende of vergunde, diensten uit de gezondheidszorg. Maar ook met welzijns- en onderwijssectoren die opvang, begeleiding of ander aanbod voor NBMV’s en vluchtelingenkinderen organiseren. Het aanbod krijgt concreet gestalte in nauw overleg met Agentschap Jongerenwelzijn.

Contacteer Ons

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: