Jongerenwelzijn

In het kader van een geïntegreerd beleid op Vlaams beleidsniveau inzake welzijn van vluchtelingenkinderen met of zonder familie in de context van de vluchtelingencrisis van 2015 , werd Solentra sinds dan door het departement Jongerenwelzijn financieel gesteund met tot doel traumabegeleiding van deze doelgroep en ondersteuning van professionelen rond deze doelgroep en dit voor heel Vlaanderen.

De vraag op het terrein naar een gespecialiseerd aanbod inzake trauma-therapie aan de doelgroep en inzake deskundigheidsbevordering van de betrokken maatschappelijke actoren blijft groot. De uitstroom van erkende vluchtelingen nav. de vluchtelingencrisis is nog steeds aan de gang. Enkele doelgroepen blijven toestromen, zoals NBVM en Palestijnen. En verder zorgt gezinshereniging voor een continuering van de instroom.

In 2017 waren er 15 373 vragen naar internationale bescherming, ook in 2018 zagen we een stijgende lijn in deze aanvragen. 46% van diegene die beschermd worden is minderjarig of jongvolwassen (tot 25 jaar).

Vlaanderen vangt net iets minder dan de helft van alle aanvragers op (van 43 tot 49%) en in de loop van de periode 2016 -2018 is er een steeds grotere instroom in Vlaanderen vanuit Wallonië, eenmaal erkend waarbij 50 tot 64 % van de beschermde personen hun woonplaats kiezen in Vlaanderen.

Gezinshereniging is een andere bron van instroom: In 2016 werden er 50.928 eerste verblijfstitels afgegeven op basis van gezinshereniging, waarvan meer dan 50% voor familieleden uit landen van oorsprong van asielaanvragers. 3259 eerste verblijftitels werden door de Belgische Staat afgeleverd aan familieleden van begunstigden van internationale bescherming (resettlement) met Syrie, Irak, Palestina en Afghanistan op kop.

Bovendien is er een wijziging in de wetgeving met het arrest van het Hof van Justitie van 12/04/2018 dat besliste dat het bepalende ogenblik om “als alleenstaande minderjarige” te worden gekwalificeerd in het kader van de gezinsherenigingsrichtlijn het ogenblik van het indienen van de asielaanvraag telt. DVZ zal zijn politiek hier moeten aanpassen, wat een vermoedelijke stijging van het aantal gezinsaanvragen door NBMV zal inhouden.

Doelgroep:

  • Kinderen en hun families , erkende vluchtelingen of subsidiair beschermd, woonachtig in het werkgebied van Solentra.
  • Niet Begeleide Minderjarigen Vluchtelingen (NBMV) die verblijven in een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde opvang of zelfstandig wonen. Hier wordt een leeftijdsgrens tot 25 jaar in acht genomen, gezien de kwetsbaarheid van deze jongeren en vaak ook een stroef verlopende gezinshereniging.

Kernopdrachten:

  1. het aanbieden van directe (trauma)behandeling en therapie aan bovenvermelde doelgroep
  2. het organiseren van casusgebonden ondersteuning van en consult en liaison voor professionelen uit Jongerenwelzijn de onderwijssector en alle integratie-bevorderende actoren die betrokken zijn bij de doelgroep in het omgaan met deze doelgroep en het samen installeren van een behandelplan.

Bovenstaand aanbod is steeds complementair aan het bestaande reguliere aanbod in Vlaanderen inzake geestelijke gezondheidszorg (cggz, netwerken kinder- en jeugdpsychiatrie, netwerken een kind een plan,……..) indien dit niet toegankelijk is voor de beschreven doelgroep, in lijn met de visie en missie van Solentra. Dit aanbod wordt daar in Vlaanderen georganiseerd waar de noden op het terrein het grootst zijn en de uitvoering van de opdracht gebeurt steeds in nauwe samenwerking en afstemming met andere betrokken actoren, in het bijzonder met de andere door de Vlaamse gemeenschap erkende of vergunde diensten uit de gezondheidszorg, welzijns- en onderwijssector die opvang, begeleiding of ander aanbod voor NBVM’s en vluchtelingenkinderen die met een al dan niet tijdelijk verblijfsstatuut in het werkgebied van de initiatiefnemer verblijven, organiseren. Het aanbod krijgt concreet gestalte in nauw overleg met het departement Jongerenwezlijn.

Contacteer Ons.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: