Visie en Waarden

Onze visie

Solentra streeft naar een toegankelijker en efficiënter psychisch zorgaanbod voor migranten- en vluchtelingkinderen en hun families. Daarbij houden we de vinger strak aan de pols. We toetsen en optimaliseren voortdurend onze interventies en doen aan deskundigheidsbevordering.

Het mensenrechtenperspectief is onze grondslag. Want het recht op gezondheid is een basisrecht voor iedereen. Bijdragen tot de Sustainable Development Goal 3 (SDG3) van de Verenigde Naties vormt dan ook het DNA van onze werking. SDG3 streeft naar een algemene toegankelijkheid, betaalbaarheid en grote kwaliteit van de gezondheidszorg. Net zoals wij.

Om deze visie waar te maken, is een brede, ecologische visie op psychische gezondheid noodzakelijk. Een visie waarbij we erkennen dat psychische problemen niet alleen persoonsgebonden zijn, maar evenzeer beïnvloed worden door omgevingsfactoren en de maatschappelijke context.

Cultuur, taal en verbondenheid

We erkennen en onderstrepen het belang van cultuur, taal en verbondenheid:

 • Cultuur kleurt onze waarden en normen

Ze vormt het kader van waaruit de mens de wereld om zich heen probeert te vatten.

 • Taal is het instrument waarmee de mens zich uitdrukt

Maar onze taal is ook nauw verweven met onze identiteitsvorming. Als een patiënt de taal niet machtig is, dan zal dit de afhankelijkheid tot de hulpverlener negatief versterken. Net daarom is het van groot belang dat de patiënt zich kan uitdrukken in zijn moedertaal.

 • Verbondenheid is een basisvoorwaarde voor mentale fitheid

Migratie is een ingrijpende verlieservaring en zet de verbondenheid met de oorspronkelijke maatschappij op de helling. Bovendien moet de (im)migrant op zoek naar zijn plaats in de nieuwe maatschappij.

Een breed perspectief

De kennis en remedies van de jeugd- en kinderpsychiatrie kunnen voor onze patiënten een meerwaarde vormen. Met name voor (im)migrantkinderen die kampen met een verstoorde ontwikkeling door emotionele, gedrags- of leerproblemen.

Maar dit moet gebeuren vanuit een breed perspectief: sociaal-economisch, juridisch, cultuurgevoelig én cultuurrespecterend, zodat deze hulpverlening efficiënt is doordat ze aansluit bij de denkwereld van onze doelgroepen.

Voor wie

Solentra focust op kinderen, jongeren en volwassenen met een andere culturele achtergrond.

Het gaat dan om mensen met trauma die zelf een migratieverleden hebben, bv. vluchtelingen, of ze zijn afkomstig uit gezinnen met een migratieverleden, bv. derdegeneratieallochtonen. Ook volwassen vluchtelingen en migranten met trauma kunnen bij ons terecht.

Wenst u een cliënt aan te melden? Lees meer over de procedure op onze aanmeldpagina.

Onze waarden

Solentra is een hooggespecialiseerd en hoogkwalitatief centrum. Wij behandelen traumagerelateerde psychische problemen bij kinderen en personen met een migratieachtergrond. Daarbij vertrekken we steeds vanuit een cultuursensitieve diagnostiek.

Wij ontwikkelen en publiceren zelf voortdurend kennis en expertise op dit domein.

Interventies

 • Onze interventies houden rekening met de culturele achtergrond en de precaire omstandigheden waarin de kinderen en jongeren zich bevinden.
 • Interventies gebeuren altijd in de moedertaal, in samenwerking met professionele tolken.
 • Deze interventies gaan door op de plaats waar de hulpvraag zich stelt, ook al gaat het aanvankelijk niet om een hulpvraag vanuit het cliëntensysteem naar psychologische ondersteuning. De aanmelding gebeurt steeds door het professionele systeem dat de cliënt omringt.

Expertisecentrum

 • Onze expertise op vlak van behandeling is gericht op de migrantenpopulatie die niet of onvoldoende bereikt wordt door de eerste en de tweede lijn van de geestelijke gezondheidszorg.
 • Als expertisecentrum mobiliseren we alle maatschappelijke actoren om de geestelijke gezondheid en de integratie van deze migratiepopulatie te bevorderen.
 • Mobiliseren doen we door de infusie van onze expertise op het vlak van trauma, cultuursensitief werken en migratie via opleiding, inter- en supervisie en een helpdesk.
 • Als expertisecentrum streven we excellentie na en is wetenschappelijk onderzoek van belang voor de ontwikkeling van onze methodieken.
 • Als expertisecentrum behandelen we trauma volgens de meest recente state of the art methodieken.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: